Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów
09 kwi 2019

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RiM) w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

1.           Termin:

w dniach od 26 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;

2.           Miejsce:

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” przy ul. Dworcowej 4 w Świnoujściu na I piętrze budynku socjalnego w Bazie Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu;

3.           Tryb:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – 1 egzemplarz w wersji papierowej z tożsamą wersją elektroniczną. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

 1. Zakres tematyczny operacji odpowiadający następującym celom
  i przedsięwzięciom
  LSR oraz celom Priorytetu 4 PO RiM, o których mowa w § 2 rozporządzenia*), forma wsparcia oraz limity środków w ramach naboru nr I/2019:

 

Cel ogólny 2.        Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania

 

Cel szczegółowy 2.1.                  Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru

Przedsięwzięcie 2.1.4.              Infrastruktura turystyczno–rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic

Zakres tematyczny operacji:             budowa, przebudowa lub remont (wraz z wyposażeniem) budynków, budowli i innych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką (ośrodki kultury, punkty widokowe, nabrzeża, pomosty, miejsca biwakowe, przystanie wodne, place zabaw, wewnętrzne drogi dojazdowe, slipy, parkingi, stanice wędkarskie);

Forma wsparcia:         zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

-              do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,

-              jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę

zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 4 i § 7
pkt 1 lit. a rozporządzenia*));

Limit środków w ramach naboru:                  1 694 000,00 zł

 

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru operacji

1.             Zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny zgodności operacji z celami LSR i Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze”);

2.            Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji określonymi w Regulaminie Rady (załącznik nr 2 do Regulaminu Rady „Kryteria wyboru operacji”);

3.             Uzyskanie przez operację w wyniku oceny, o której mowa w punkcie 2, co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów, tj. 12 pkt (maksymalna liczba punktów – 48);

3.             Zgodność operacji z prawem krajowym i UE, w tym z rozporządzeniem*) (§ 3);

4.            Wybór operacji przez Radę zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Zalew Szczeciński” (uchwała nr 2/XXXV/2015 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”, uchwała nr 3/XLIII/2017 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”, uchwała nr 3/III/2018 Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”).

 

 1. Informacja o miejscu udostępnienia Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Rady formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz zbioru dokumentów legislacyjnych (krajowych i UE) dotyczących naboru

1.             Ogłoszenie o naborze nr I/2019 oraz:

a)         wersja drukowana kompletu dokumentów wymienionych powyżej jest dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4 w Świnoujściu, w godzinach pracy Biura,

b)         wersja elektroniczna dokumentów jw. jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” www.lgr-zalew.pl

2.            Aktualne formularze wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania
oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami są udostępnione na stronach internetowych:

a)         Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/wzory-wnioskow-o-dofinansowanie-i-instrukcje-ich-wypelniania/

b)         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow

3.             Dokumenty Stowarzyszenia oraz legislacja krajowa i UE dot. naboru – linki:

a)            dokumenty Stowarzyszenia:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Świnoujście, grudzień 2015 tekst jednolity 26 marzec 2018 (Zmiana IV – zgodnie z uchwałą Zarządu nr 4/XII/2017) – Załącznik nr 1
  do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z 18 maja 2016 r.

hhttps://www.lgr-zalew.pl/wp-content/uploads/2017/07/Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf

 • Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Zalew Szczeciński” (załącznik
  do uchwały nr 2/XXXV/2015 XXXV Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z 22 grudnia 2015 r. wraz z późn. zm.) – załącznik nr 3, 4 i 5
  do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z 18 maja 2016 r.

https://www.lgr-zalew.pl/wp-content/uploads/2017/07/Regulamin_Rady_LGR_Zalew_Szczecinski.pdf

b)            legislacja krajowa:

c)             legislacja UE:

 

4.            Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”,
ul. Dworcowa 4, 72-602, tel. 91 400 00 02, e-mail:
biuro@lgr-zalew.pl

 

V.              Załączniki do ogłoszenia (w wersjach i miejscach udostępnienia określonych w rozdz. IV.1)

Załącznik 1.         Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji

Załącznik 2.         Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny zgodności operacji z celami LSR
i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
oraz

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu Rady „Karta oceny zgodności operacji z celami LSR i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Załącznik 3.         Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady „Kryteria wyboru operacji” oraz

Załącznik nr 2.1 do Regulaminu Rady „Karta oceny operacji”

 

*)Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (Dz.U. nr 1435)

**) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

***) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia