Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów
06 mar 2018

- Uchwałą nr XXXV/436/17 Rada Miejska w Wolinie z dnia 31 maja 2017 r. przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023. Program został następnie przekazany do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego celu wpisania do rejestru programów województwa. W wyniku oceny UM WZ wskazał uwagi do programu, których wprowadzenie wymagało aktualizacji programu i ponownego przyjęcia przez Radę Miejską w Wolinie (aktualizacja).

Wobec powyższego Rada Miejska w Wolinie uchwałą nr XLVI/608/2018, z dnia 27 lutego 2018 roku podjęła aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023. Został on wpisany na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 340/18 z dnia 28 lutego 2018 roku,

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023 został przygotowany przez Zespół badawczy firmy STREFAPLUS, ul. Płocka 15c lok. 4, 01-231 Warszawa,

- Dokument opracowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Wolin”. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550, przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudniania”.

- Gmina prowadziła działania z pomocą ekspertów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej. W ramach prac analitycznych zrealizowano liczne narzędzia i techniki badawcze i aktywizujące mieszkańców Gminy tj. analiza statystyczna obejmująca wskaźniki dla poszczególnych obszarów problemowych, wizualizacja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady kwestionariuszowe PAPI z mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, badanie internetowe CAWI, warsztaty rewitalizacyjne oraz działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu. Doświadczenia z prac terenowych i badań obejmujących również interesariuszy rewitalizacji pozwoliły na sformułowanie propozycję systemu wdrażania i monitorowania Programu z uwzględnianiem mechanizmów włączenia interesariuszy na etapie realizacji Programu. Na potrzeby pracy nad Programem Burmistrz Wolina powołał Zespół ds. Rewitalizacji. Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 126 z dnia 29 listopada 2016 r. określono również skład Zespołu oraz regulamin jego funkcjonowania. W ramach spotkań zespołu realizowane były szkolenia mające na celu przekazanie wiedzy odnoszącej się do prowadzonych prac mających na celu opracowanie dokumentu strategicznego. Ponadto Zespół ds. Rewitalizacji konsultował przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które opracowywane są przez wykonawcę programu rewitalizacji, we współpracy z mieszkańcami.

Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gmina podzielona został na jednostki urbanistyczne w zależności od terenu wiejskiego i terenu miejskiego. Obszar wiejski Gminy podzielony został na trzydzieści sołectw, natomiast obszar miejski na pięć stref obejmujących ulice w mieście: I. Strefa przemysłowo – usługowa, II. Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów, III. Strefa mieszkaniowa, IV. Strefa rekreacyjno – mieszkaniowa oraz
V. Strefa oświatowo – mieszkaniowa. Podział terenu miejskiego na jednostki urbanistyczne dokonany został na podstawie podziału ulic obejmującego nazwy zwyczajowe osiedli lub tereny wyróżniające się zabudową lub innymi uwarunkowaniami urbanistycznymi zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin.

Obszar zdegradowany Gminy Wolin obejmuje jednostki Strefa przemysłowo – usługowa, Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów, Strefa rekreacyjno – mieszkaniowa, Strefa oświatowo – mieszkaniowa w mieście Wolin oraz miejscowości wiejskie Gminy Chynowo, Ładzin, Wisełka, Wiejkowo, Zagórze. Obszar zdegradowany obejmuje powierzchnię 5 854,46 ha
i zamieszkiwany jest przez 4 700 mieszkańców, co stanowi odpowiednio 18% ogólnej powierzchni oraz 39% ludności Gminy.

Z uwagi na konieczność dostosowania obszaru rewitalizacji do maksymalnych wielkości wynikających z Wytycznych obszar rewitalizacji został zawężony. Na obszar rewitalizacji Gminy składają się dwa podobszaru Centrum Gminy obejmujące obszar miejski gminy Wolin Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów, Strefę Rekreacyjno-Mieszkaniową oraz Strefę Oświatowo-Mieszkaniową oraz Podobszar rewitalizacji Wisełka obejmujący obszar wiejski gminy Wolin Sołectwo Wisełka. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez 3 546 osób, co stanowi 29,69% ogólnej liczby mieszkańców Gminy. Powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 1 578,3 ha, co stanowi 4,8% pow. gminy.

W wyniku prac badawczych i projektowych ustalono, że celem głównym programu rewitalizacji będzie aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji i włączenie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem ich potrzeb społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych. Cel główny realizowany będzie przez dwa cele szczegółowe: 1 Niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na obszarze rewitalizacji i tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, oraz 2. Podniesienie jakości przestrzeni publicznych oraz inne działania w kierunku poprawy standardu życia mieszkańców. W ramach Programu zidentyfikowano sześć przedsięwzięć rewitalizacyjnych składających się z poszczególnych projektów rewitalizacyjnych: Przedsięwzięcie 1. Wolin+, Przedsięwzięcie 2. Wisełka na Nowo, Przedsięwzięcie 3. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego i plaży miejskiej w Wolinie, Przedsięwzięcie 4. Przebudowa budynku byłej przychodni zdrowia z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną, Przedsięwzięcie 5. Uniwersytet trzeciego wieku szansą aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz Przedsięwzięcie 6. Wolin Miasto Historii.

Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2017-2023 w ramach LPR wynosi blisko 21 mln zł. Planuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych na zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze
środków EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR oraz innych publicznych) łącząc aspekty społeczne oraz ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, środowiskowe lub kulturowe związane zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem, stosownie do lokalnych uwarunkowań. Głównym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych będą środki RPO WZ 2014-2020 działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji społeczno w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich oraz RPO WZ 2014-2020, działanie 7.1 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych. Zaplanowane projekty będą rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, realizowanych w ramach wsparcia EFS dostępnego w ramach RPO WZ 2014-2020.

Gmina odstąpiła od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu, po uzgodnieniu takiej możliwości z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym za pismem z dnia 4 maja 2017 r. znak NZNS.7040.1.30.2017 oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska za pismem z dnia 30 maja 2017 r. znak WOPN-OS.410.123.2017.MP. Przygotowany przez Gminę dokument obejmuje przedsięwzięcia dotyczące obszaru jednej gminy i nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Spełnione zostały zatem wszelkie wymagania przewidziane dla dokumentów strategicznych wskazane w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegółowe uzasadnienie zawarto w Obwieszczeniu Burmistrza Wolina, znak BIO.671.2.2017.AO, z dnia 30 maja 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pobierz:

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia