Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów
26 paź 2018

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RiM) w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

1.           Termin:

w dniach od 19 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;

2.           Miejsce:

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” przy
ul. Dworcowej 4 w Świnoujściu na I piętrze budynku socjalnego w Bazie Rybackiej
im. Lechosława Goździka w Świnoujściu;

3.           Tryb:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – 1 egzemplarz w wersji papierowej z tożsamą wersją elektroniczną. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

 1. Zakres tematyczny operacji odpowiadający następującym celom
  i przedsięwzięciom
  LSR oraz celom Priorytetu 4 PO RiM, o których mowa
  w § 2 rozporządzenia*), forma wsparcia oraz limity środków w ramach naboru nr II/2018:

 

Cel ogólny 1.Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1.   Zwiększenie konkurencyjności lokalnego sektora rybackiego

 

Przedsięwzięcie 1.1.1.              Kompetentny rybak

Zakres tematyczny operacji: badanie lokalnego rynku produktów rybnych wraz z publiczną prezentacją wyników badań (konferencja, publikacja);

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

-             do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów;

-             jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę zgodnie
z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 rozporządzenia*));

Limit środków w ramach naboru:                     96 800,00 zł.

 

 

Cel szczegółowy 1.3.   Reorganizacja i różnicowanie działalności rybaków oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.3.1.              PRZEKWALIFIKOWANIA

Zakres tematyczny operacji: udział w szkoleniach, kursach warsztatach, praktykach zawodowych prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty (szkoły, uczelnie, ośrodki szkoleniowe, itp.) umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych;

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

-             a) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
a w przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym,
o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 80% tych kosztów,

-             nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 pkt 1 lit. a lub b lub c) rozporządzenia*) lub nie więcej niż 400 000,00 zł w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust.2 (*** rozporządzenie MGMiŻŚ  z dnia 27 lipca 2018r.);

Limit środków w ramach naboru:                     24 200,00 zł

 

Przedsięwzięcie 1.3.2.              PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE LSR

Zakres tematyczny operacjibudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali umożliwiających rozwinięcie działalności gospodarczej, zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, oprogramowania i licencji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

-             do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja jest związana
z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1
do rozporządzenia nr 508/2018 – w wysokości do 80% tych kosztów;

-             jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę zgodnie
z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 pkt 1 lit. a lub b lub c rozporządzenia*)) lub nie więcej niż 400 000,00 zł w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust.2 (rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 27 lipca 2018r.);

Limit środków w ramach naboru:                     479 240,00 zł

 

Cel szczegółowy 1.4.   Zwiększenie udziału środowisk rybackich w zrównoważonym zarządzaniu akwenami rybackimi oraz infrastrukturą portów
i przystani rybackich

Przedsięwzięcie 1.4.1.   Rozważne zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką

Zakres tematyczny operacji:  uzyskanie ekspertyz, analiz i badań naukowych dotyczących:

a)             planów ochrony obszarów Natura 2000 istotnych dla sektora rybackiego,

b)             planów inwestycji na akwenach istotnych dla sektora rybackiego,

c)              skutków oddziaływania przedsięwzięć mających wpływ na funkcjonowanie lokalnego sektora rybackiego,

d)             zarządzania portami i przystaniami rybackimi;

Forma wsparcia:          zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

-             do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,

-             jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę

zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 pkt 1 rozporządzenia*));

Limit środków w ramach naboru:                       30 914,00 zł

 

Cel ogólny 2.         Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania

Cel szczegółowy 2.2.         Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa

 

Przedsięwzięcie 2.2.1.              Wędkarski świat z zasadami

Zakres tematyczny operacji:  wydawanie publikacji, organizacja spotkań i wydarzeń zwiększających poziom świadomości ekologicznej wędkarzy;

Forma wsparcia:          zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

-             do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone
w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów;

-             jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę;

zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 3 i § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia*));

Limit środków w ramach naboru:                    24 200,00 zł

 

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru operacji

1.           Zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny zgodności operacji z celami LSR i Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze”);

2.           Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji określonymi w Regulaminie Rady (załącznik nr 2 do Regulaminu Rady „Kryteria wyboru operacji”);

3.           Uzyskanie przez operację w wyniku oceny, o której mowa w punkcie 2, co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów, tj. 12 pkt (maksymalna liczba punktów – 48);

3.           Zgodność operacji z prawem krajowym i UE, w tym z rozporządzeniem*) (§ 3);

4.           Wybór operacji przez Radę zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Zalew Szczeciński” (uchwała nr 2/XXXV/2015 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”, uchwała nr 3/XLIII/2017 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”, uchwała nr 3/III/2018 Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”).

 

 1. Informacja o miejscu udostępnienia Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Rady formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz zbioru dokumentów legislacyjnych (krajowych i UE) dotyczących naboru

1.           Ogłoszenie o naborze nr II/2018 oraz:

a)        wersja drukowana kompletu dokumentów wymienionych powyżej jest dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4 w Świnoujściu, w godzinach pracy Biura,

b)        wersja elektroniczna dokumentów jw. jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” www.lgr-zalew.pl

2.           Aktualne formularze wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami są udostępnione na stronach internetowych:

a)        Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/wzory-wnioskow-o-dofinansowanie-i-instrukcje-ich-wypelniania/

b)        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow

3.           Dokumenty Stowarzyszenia oraz legislacja krajowa i UE dot. naboru – linki:

a)           dokumenty Stowarzyszenia:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Świnoujście, grudzień 2015 tekst jednolity z 18.09.2018 (Zmiana III – zgodnie z uchwałą Zarządu nr 15/IX/2018) – Załącznik nr 1 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z 18 maja 2016 r.

hhttps://www.lgr-zalew.pl/wp-content/uploads/2017/07/Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf

 • Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Zalew Szczeciński” (załącznik do uchwały nr 2/XXXV/2015 XXXV Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z 22 grudnia 2015 r. wraz z późn. zm.) – załącznik nr 4 oraz 3 i 5 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z 18 maja 2016 r.

https://www.lgr-zalew.pl/wp-content/uploads/2017/07/Regulamin_Rady_LGR_Zalew_Szczecinski.pdf

b)           legislacja krajowa:

c)           legislacja UE:

 

4.           Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”,
ul. Dworcowa 4, 72-602, tel. 91 400 00 02, e-mail: biuro@lgr-zalew.pl

 

V.             Załączniki do ogłoszenia (w wersjach i miejscach udostępnienia określonych w rozdz. IV.1)

Załącznik 1.         Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załącznik 2.         Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny zgodności operacji z celami LSR i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu Rady „Karta oceny zgodności operacji z celami LSR i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Załącznik 3.         Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady „Kryteria wyboru operacji” oraz

Załącznik nr 2.1 do Regulaminu Rady „Karta oceny operacji”

 

*)Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (Dz.U. nr 1435)

**) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

***) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia