Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

logotypy projektu


Pobierz dokumenty:

1. O rewitaliazacji;

2. Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

3. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zespołu ds. rewitalizacji.


Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 30 maja 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Pobierz dokument


Zapraszamy do konsultacji
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią na temat projektu programu rewitalizacji, który został opracowany dla Gminy Wolin. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu uwag do projektu programu rewitalizacji”. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Gminy Wolin. Wypełniony formularz uwag prosimy przesłać do 12 maja 2017 roku na adres skrzynki pocztowej Pani Anny Osieleniec z Urzędu Miejskiego w Wolinie, email: osieleniec@gminawolin.pl. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu + 48 91 322 08 12.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023 stanowi wieloletni program działań o charakterze gospodarczym oraz społecznym dotyczący gospodarki przestrzennej i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, realizowany przez różne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z różnych źródeł, opracowany, przyjęty i koordynowany przez Gminę.

Programu został opracowany zgodnie z Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  Na podstawie analizy danych statystycznych wskazano na występowanie natężenia problemów społecznych przede wszystkim na podobszarach rewitalizacji:

 • Podobszar rewitalizacji I. Obszar miejski gminy Wolin Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów
 • Podobszar rewitalizacji II. Obszar miejski gminy Wolin Strefa Rekreacyjno-Mieszkaniowa
 • Podobszar rewitalizacji III. Obszar miejski gminy Wolin Strefa Oświatowo-Mieszkaniowa
 • Podobszar rewitalizacji IV. Obszar wiejski gminy Wolin Sołectwo Wisełka

Powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 1 578,3 ha, co stanowi 4,8% pow. całej gminy i zamieszkany jest przez 3546 osób, co stanowi 29,69% ogólnej liczby mieszkańców Gminy. W ramach Programu zidentyfikowano sześć przedsięwzięć rewitalizacyjnych składających się z poszczególnych projektów rewitalizacyjnych:

 • Przedsięwzięcie 1. Wolin+,  realizowane na Podobszarze rewitalizacji III. Obszar miejski gminy Wolin Strefa Oświatowo-Mieszkaniowa
 • Przedsięwzięcie 2. Wisełka na Nowo, realizowane na Podobszarze rewitalizacji IV. Obszar wiejski gminy Wolin Sołectwo Wisełka
 • Przedsięwzięcie 3. Przywrócenie Parku Miejskiego i Plaży Miejskiej w Wolinie do funkcji rekreacyjno –wypoczynkowej, realizowane na Podobszarze rewitalizacji II. Obszar miejski gminy Wolin Strefa Rekreacyjno-Mieszkaniowa
 • Przedsięwzięcie 4. Przebudowa budynku byłej przychodni zdrowia z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną, realizowane na Podobszarze rewitalizacji I. Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów
 • Przedsięwzięcie 5. Uniwersytet trzeciego wieku szansą aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji, realizowane na Podobszarze rewitalizacji Podobszarze rewitalizacji I. Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów
 • Przedsięwzięcie 6. Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Muzeum Regionalnym w Wolinie, realizowane na Podobszarze rewitalizacji I. Obszar miejski gminy Wolin Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów.

Działania rewitalizacyjne będą miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru przyczyniające się do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych terenach. Celem głównym programu rewitalizacji będzie Aktywizacja mieszkańców i włączenie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz gminy z uwzględnieniem ich potrzeb społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych. Cel główny realizowany będzie przez trzy cele szczegółowe:

 • Cel szczegółowy 1 – Pobudzanie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania i wykorzystanie wspólnych przestrzeni publicznych na cele społeczno-gospodarcze
 • Cel szczegółowy 2 - Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
 • Cel szczegółowy 3 - Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.

Planuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych na zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu wynosi ponad 10 mln zł w latach 2017-2023. Ze względu na silne powiązanie proponowanych działań rewitalizacyjnych z możliwością ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych, szczególny nacisk położony został na inwestycje planowane do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR oraz innych publicznych) łącząc aspekty społeczne oraz ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, środowiskowe lub kulturowe związane zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem, stosownie do lokalnych uwarunkowań. Głównym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych będą środki RPO WZ 2014-2020 działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji społeczno w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich oraz RPO WZ 2014-2020, działanie 7.1 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych

Do pobrania:
Formularz uwag do projektu programu rewitalizacji
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023


III spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

W dniu 24 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wolinie odbyło się III spotkanie i szkolenie Zespołu ds. rewitalizacji. Przedmiotem spotkania była identyfikacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michał Marciniaka z firmy STREFAPLUS dotyczyło zakresu działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z Wytycznymi minimalny zakres głównych projektów rewitalizacyjnych musi obejmować dane: liczba porządkowa, nazwa projektu, nazwa wnioskodawcy, zwięzły opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu, cel (cele) projektu, zakres realizowanych zadań, miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji np. adres, szacowaną (orientacyjną) wartość projektu (dot. wydatków kwalifikowalnych) oraz prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.

prace zespołu w biurze w Urzędzie Miejskim w Wolinie

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014-2020 lub wpisywania się w LPR projektów w pozostałych działaniach RPO WZ 2014-2020, w których przewidziano premiowanie projektów rewitalizacyjnych. Dopuszcza się możliwość niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w programie rewitalizacji a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem utrzymania celu projektu i zasadniczego założenia (np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera).


Odbyły się warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami

W dniach 13 i 14 marca odbyły się warsztaty rewitalizacyjne :

 • Warsztat rewitalizacyjny I. 13.03.2017, godz. 16.00 Wiejski Ośrodek Kultury w Wisełce,
 • Warsztat rewitalizacyjny II. 14.03.2017, godz. 16.00 w Dworku na tyłach Urzędu Miejskiego.

Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę Popłońską – Kowalską z firmy STREFAPLUS, która wykonuje na zlecenie gminy program rewitalizacji.

Plakat rewitalizacja - zaproszenie na spotkania w Wisełce i WolinieCelem warsztatów było zapoznanie mieszkańców  z etapowością i procesowością prowadzonych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.  Wszystkie spotkania poprowadzone zostały wg opracowanego  schematu, który obejmowała następujące zagadnienia:

 • Pojęcie rewitalizacji zgodnie z zapisami prawnymi
 • Społeczny sens rewitalizacji
 • Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
 • Aktualny stan prac zespołu ds. rewitalizacji nad opracowywaniem LPR
 • Propozycje mieszkańców w zakresie rewitalizacji

Na początku każdego spotkania ekspert zapoznał mieszkańców z rysem historycznym  rewitalizacji   lat 90-tych i wskazywał, że ówczesna rewitalizacja była przede wszystkim skierowana na działania inwestycyjne, renowacyjne, estetyczne, które to podejmowane były dla ludzi jednak bez ich partycypacyjnego udziału. W  wielu miejscach w których podejmowano interwencje rewitalizacyjne nastąpiła ich ponowna degradacja, co było związane z brakiem udziału społeczności lokalnych w tych procesach. Aktualnie rewitalizacja może być prowadzona dwoma ścieżkami: zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku oraz na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Podczas  spotkania omówiono różnicę pomiędzy  tymi dwoma ścieżkami, zwracając szczególna uwagę na wyjaśnienie mieszkańcom, że metodologicznie  zarówno GPR jak I LPR są tożsame  i różnią się wyłącznie trybem ich uchwalania jak również czasem ich obowiązywania w gminie.

Poinformowano uczestników spotkań, że Gmina Wolin przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 zgodnie w druga ścieżką czyli Wytycznymi w zakresie rewitalizacji. Kolejnym etapem spotkania było zapoznanie mieszkańców z pojęciem rewitalizacji  oraz jej społecznym sensem. Pod pojęciem rewitalizacji (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) rozumie się „działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.

Każdy przeprowadzony z mieszkańcami warsztat miał na celu pozyskanie wiedzy  dla zespołu ds. rewitalizacji w zakresie propozycji mieszkańców do podejmowania określonych działań w swoich miejscowościach i obszarach.

WISEŁKA

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Wisełki oraz przedstawiciele zespołu ds. rewitalizacji. Podczas  spotkania  mieszkańcy zaproponowali poniższe projekty rewitalizacyjne:

- Renowacja, modernizacja obecnego Domu Kultury- miejsce z którego korzysta społeczność lokalna. Aktualny stan techniczny tego miejsca niestety nie pozwala na liczne działania, jak np. poszerzenie działalności KLUBU KOBIET” Perełki Wisełki” o działania kulinarne, festiwale kulinarne. Miejsce to w zrewitalizowanej przestrzeni może służyć lokalnym twórcom- rzeźbiarzom. Miejsce także dobre i przyjazne dla młodzieży oraz turystów,  dla których możliwe byłoby utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, mini  czytelni, miejsca do gry w planszówki itp.

- Rekultywacja jeziora-miejsce bardzo ważne dla mieszkańców. Aktualnie bardzo zaniedbane i wymagające rewitalizacji. Jest to miejsce w którym aktualnie czas wolny spędzają mieszkańcy i turyści którzy poszukują ciszy. Miejsce wymaga  szeregu działań technicznych jak rekultywacja, nawiezienie piasku, budowa małej infrastruktury gastronomicznej, utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego.

- Budowa siłowni zewnętrznej wokół jeziora, miejsca do grillowania, wiaty, sanitariatów

- Budowa ścieżki rowerowej Wisełka- Kołczewo ok  2 km

Zdjęcia. Uczestnicy warsztatów rewitalizacyjnych w Wisełce

spotkanie w Wisełcespotkanie w Wisełce
Źródło: Opracowanie własne

WOLIN

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Wolina oraz przedstawiciele zespołu ds. rewitalizacji powołanego w celu konsultacji zapisów tworzącego się programu rewitalizacji. Podczas spotkania mieszkańcy wskazali na następujące kwestie:

HISTORIA:

-Bastion Szwedzki- najlepiej zachowany bastion w Polsce- w ramach tego projektu wskazywano na zasadność budowy tablic informacyjnych dla turystów, poprawy nawierzchni wokół terenu

- Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Muzeum  Regionalnym- budowa zadaszonego budynku aby pokazać jak prowadzone są wykopaliska archeologiczne- finalnym efektem działań rewitalizacyjnych mogłaby być żywa odkrywka archeologiczna, miejsce atrakcyjne dla turystów i  mieszkańców, kiosk multimedialny podczas gdy zamknięte jest muzeum

- Garnek wulkana wybudowany na górze w Wolinie- ciekawe miejsce turystycznie, atrakcja Wolina

SENIORZY

- Budowa Klubu seniora w lokalu segmentu części kwartału- miejsce dla seniorów. Aktualnie  seniorzy nie maja swojego stałego miejsca. Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wykłady, spotkania, warsztaty tematyczne. Projekt ten wiązałby się z koniecznością wskazania specjalnej lokalizacji na taką placówkę; podkreślić należy że ze środków RPO przeznaczonych na rewitalizację nie będzie można jednak finansować operacji polegających na budowie, środki na ten cel powinny zatem zostać wyasygnowane w ramach innych źródeł finansowania

DZIECI/MŁODZIEŻ

- Przebudowa budynku przedszkola Miejskiego z zagospodarowaniem terenu-aktualnie są płyty azbestowe, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, budowa parkingu za przedszkolem, modernizacja placu zabaw, monitoring przy trachostacji - aktualnie miejsce niebezpieczne dla dzieci i młodzieży,

MIESZKAŃCY

- Rewitalizacja parku Miejskiego- ścieżki spacerowo- rekreacyjne, miejsce ciekawe i bezpieczne dla mieszkańców, turystów, siłownia zewnętrzna

- Zagospodarowanie plaży miejskiej  - utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego, toalet, mini pomostu, przyciągnięcie turystów, budowa małej gastronomii, miejsce do spędzania czasu wolnego mieszkańców, rozgrywek plażowych, sportów wodnych

- Adaptacja przestrzeni wokół Amfiteatru - budowa ławek, wykoszenie części drzew, miejsce do prezentacji talentów mieszkańców, zespołów śpiewaczych, dzieci i młodzieży

-Nadanie nowych funkcji dawnemu terenowi Strzelnicy - odbudowa już istniejącego miejsca- miejsce do edukacji dla szkół, miejsce dla Bractwa kurkowego

Mieszkańcy podczas warsztatów podkreślili także kwestie związane z przebudową drogi nadmorskiej oraz ulic kasztanowej i Leśnej. Podkreślali także , że konieczne jest zapewnienie infrastruktury w postaci pola namiotowo -camperowego dla osób przyjeżdżających na Festiwal Słowian i Wikingów.

Zdjęcia. Uczestnicy warsztatów rewitalizacyjnych w Wolinie

Spotkanie w Dworku Wolińskim w WolinieSpotkanie w Dworku Wolińskim w Wolinie
Źródło: Opracowanie własne


II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

W dniu 8 marca 2017 r. w Dworku na tyłach Urzędu Miasta miało miejsce II spotkanie i szkolenie Zespołu ds. rewitalizacji. Przedmiotem spotkania była analiza diagnozy Wolina oraz wstępna identyfikacja projektów rewitalizacyjnych.

spotkanie w dowrku wolińskim w gabinecie burmistrzówSzkolenie przeprowadzone przez Pana Michał Marciniaka z firmy STREFAPLUS dotyczyło wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zgodnie z Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Podczas szkolenia omówiono szczegółowo przykłady negatywnych zjawisk społecznych i współwystępujących zjawisk w sferach: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej, mogących stanowić podstawę wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Gmina podzielona została na jednostki urbanistyczne. Obszar wiejski gminy Wolin podzielony został na 30 sołectwa, natomiast obszar miejski gminy Wolin podzielony został na 5 stref obejmujących ulice w mieście: I. Strefa przemysłowo – usługowa, II. Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów, III. Strefa mieszkaniowa, IV. Strefa rekreacyjno – mieszkaniowa, V. Strefa oświatowo – mieszkaniowa.

Na podstawie analizy danych statystycznych wskazano na występowanie natężenia problemów społecznych przeze wszystkim na obszarach:

 • Obszar miejski gminy Wolin: II. Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostów
 • Obszar miejski gminy Wolin: IV. Strefa Rekreacyjno-Mieszkaniowa
 • Obszar miejski gminy Wolin: V. Strefa Oświatowo-Mieszkaniowa
 • Obszar wiejski gminy Wolin: Sołectwo Wisełka

Podczas spotkania dokonano również wstępnej identyfikacji projektów rewitalizacyjnych. Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

 1. Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
 2. Przebudowa istniejącego Wiejskiego Ośrodka w Wisełce.
 3. Przywrócenie Parku Miejskiego w Wolinie do funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z zagospodarowaniem plaży i amfiteatru.
 4. Przebudowa budynku byłej Przychodni Zdrowia z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną.
 5. Adaptacja segmentu części kwartału z przeznaczeniem pod Klub Seniora.
 6. Kompleksowe zagospodarowanie terenu, przy Muzeum Regionalnym w Wolinie, celem wydzielenia strefy rekreacyjnej.

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych będzie budżet gminy. Finansowanie projektów rewitalizacyjnych możliwe jest również ze środków unijnych działania 9.3 RPO WZ 2014-2020 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich (Oś priorytetowa IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA). Celem działania jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. W ramach tego działania realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Będą to przedsięwzięcia obejmujące zarówno rewitalizację w sferze fizycznej jak i gospodarczej wyznaczonego w ramach LPR obszaru. Ponadto, działania te będą rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, realizowanych w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII i VIII. Rozstrzygająca o wsparciu będzie tu komplementarność projektów składanych do realizacji w ramach działania 9.3 z projektami realizowanymi ze wsparcia EFS. Dodatkowe źródła dofinansowania na projekty miękkie INTERREG VA i Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017.

Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne zostaną w dalszej kolejności poddane dyskusji i analizie. W następnej kolejności planowane są warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami. Podczas spotkania zespołu wskazano miejsca realizacji warsztatów rewitalizacyjnych. Warsztaty z mieszkańcami zaplanowane zostały na 13-14 marca. Ich celem będzie poznanie potrzeb społeczności lokalnej na obszarach wstępnie wyznaczonych do rewitalizacji.    

Pobierz:
Prezentacja ze spotkania


Zaproszenie na warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami

Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wolina na lata 2017-2023. W dniach    13 i 14 marca zaplanowano realizację warsztatów rewitalizacyjnych. Celem warsztatów będzie określenie kierunków pracy nad programem rewitalizacji i dyskusja nad projektami rewitalizacyjnymi. Projekty te powinny posłużyć do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Uczestnikami warsztatów będą mieszkańcy obszaru planowanego do wyznaczenia jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Planujemy skupić się na warstwie społecznej i dyskutować o potrzebach mieszkańców. Poniżej informacja o miejscu i terminie warsztatów:

 • Warsztat rewitalizacyjny I. 13.03.2017, godz. 16.00 Wiejski Ośrodek Kultury w Wisełce,
 • Warsztat rewitalizacyjny II. 14.03.2017, godz. 16.00 Dworek na tyłach Urzędu Miejskiego.

Warsztaty zostaną poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę Popłońską – Kowalską z firmy STREFAPLUS, która wykonuje na zlecenie gminy program rewitalizacji.

plakat lokalny program rewitalizacji


I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023

Prace nad projektem, pracownicy Urżedu Miejskiego w WolinieW dniu 8 lutego 2017 r. w dworku będącym siedzibą Kulturalnego Centrum Współpracy Międzynarodowej odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół powołany został Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 126 z dnia 29 listopada 2016 r.  Spotkanie poprowadziła Kierownik Zespołu Pani Anna Osieleniec z Urzędu Miasta w Wolinie. Zapoznała zebranych z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne,
w tym sposób komunikowania się, częstotliwość spotkań. Prowadząca zaapelowała o aktywny udział w pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.

Podczas inauguracyjnego spotkania obyło się również szkolenie dla członków zespołu dotyczące uwarunkowań formalno-prawnych prowadzenia działań rewitalizacyjnych w okresie programowania na lata 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Michał Marciniak, ekspert ds. rewitalizacji reprezentujący firmę STREFAPLUS www.strefaplus.com.

W ramach pracy warsztatowej dokonano identyfikacji jednostek urbanistycznych na terenie Wolina. Wskazano również podmioty w których posiadaniu są dane dotyczące wskaźników koniecznych do oceny w procesie identyfikacji i wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wolin.


Gmina Wolin rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie podstawowym narzędziem (instrumentem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach zdegradowanych. Takim niezbędnym dokumentem strategicznym będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 – 2023.

Program rewitalizacji przygotowany zostanie na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r. W programie wskazane zostaną projekty rewitalizacyjne. Projekty rewitalizacyjne ujęte w programie będą mogły zostać dofinansowane z puli środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich oraz pozostałych działań RPO, w szczególności realizowanych w ramach priorytetów inwestycyjnych bezpośrednio związanych z rewitalizacją,

Burmistrz Wolina zarządzeniem nr 126 z dnia 29 listopada 2016 r. powołał Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. Zakończenie pracy nad programem rewitalizacji planuje się na kwiecień 2017 r.

Pracę nad programem rewitalizacji będą realizowane w ramach otrzymanej dotacji ze środków unijnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa. 

W ramach pracy nad programem rewitalizacji planuje się szereg działań podzielone na etapy tj.

 1. definiowanie potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza obejmująca uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne, techniczne, środowiskowe, gospodarcze);
 2. określanie celów rewitalizacji i ustalania ich hierarchii;
 3. poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii;
 4. formułowanie wskaźników realizacji programu rewitalizacji;
 5. identyfikacja grup docelowych planu i formułowania projektów rewitalizacyjnych.

Gmina planuje prowadzić działania z pomocą ekspertów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej. W ramach koniecznych działań prowadzone będą prace analityczneanaliza statystyczna obejmująca wskaźniki dla poszczególnych obszarów problemowych, wizualizacja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady z mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, badanie internetowe, warsztaty rewitalizacyjne oraz liczne działania informacyjno-promocyjne.


Dofinansowanie na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023

I. Złożenie wniosku o dofinansowanie

Gmina ubiegała się o zewnętrzne środki finansowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Złożony wniosek o przyznanie dotacji na przygotowanie programu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 został pozytywnie oceniony.

II. Zawarcie umowy o dofinansowanie

Pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Wolin zawarta została umowa o przyznanie dotacji na opracowanie programu rewitalizacji w ramach projektu Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Wolin. Łączna wartość projektu wynosi 50 990,00 PLN, z czego kwota dotacji to 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu tj. 45 490,00 PLN. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15% z budżetu państwa.


Plakat informujący o udziale Gminy wolin w projekcie


Kontakt

Skuteczna rewitalizacja to przede wszystkim zaangażowanie możliwie szerokiego grona interesariuszy tego procesu. Liczymy, że z Państwa pomocą osiągniemy wysoki stopień uspołecznienia rewitalizacji w gminie Wolin.

Jakie Masz oczekiwania? Jak możemy zrewitalizować gminę Wolin dla Ciebie? Podziel się z nami swoją opinią.

Napisz do Nas: E – mail:  osieleniec@gminawolin.pl

Zadzwoń: + 48 91 322 08 12.

Przyjdź do Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Pokój nr 103.

Szczegółowych informacji dotyczących programu rewitalizacji udzielają: Pani Anna Osieleniec Inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Wolinie, Kierownik Zespołu ds. rewitalizacji.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia