Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna

Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Tytuł Projektu: Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne
i rekreacyjne

Główny cel projektu: Włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych poprzez przywrócenie rewitalizowanemu obszarowi funkcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zwiększenia potencjału realizowanych działań edukacyjnych i wychowawczych.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu:

 1. zostaną zrealizowane trzy główne zadania inwestycyjne:

1) przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:

 • prace rozbiórkowe w budynku,
 • prace budowlane z zakresu instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji elektrycznych,
 • roboty ogólnobudowlane w zakresie przebudowy istniejącego budynku i rozbudowy
  o nową część budynku,
 • zagospodarowanie terenu wokół przedszkola uwzględniające prace instalacyjne, ogólnobudowlane m.in. wykonanie parkingu (w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz ogrodzenie.

2) wyposażenie przebudowanego i rozbudowanego obiektu przedszkola, w tym:

 • dostawy środków trwałych obejmujące wyposażenie budynku przebudowanego
  i rozbudowanego przedszkola.

3) wyposażenie placu wokół przedszkola, w tym:

 • dostawy środków trwałych obejmujące ruchome wyposażenie placu wokół przedszkola,
 • mała architektura tj. piaskownice, boisko, plac edukacyjny (w tym kącik ekologiczny), góra wspinaczkowa, kosz, most z tunelem.

2. 0,51ha powierzchni zostanie zrewitalizowana,

Wartość projektu: 3.463.912,32zł

Kwota dofinansowania: 2.597.934,23zł, w tym ze środków EFRR: 2.251.543,00zł oraz Budżetu Państwa: 346.391,23zł

Wkład własny Gminy Wolin: 865.978.09zł

Udostępnij:

whatsapp