Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna

Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Tytuł Projektu: Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne

Główny cel projektu: Włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych poprzez przywrócenie rewitalizowanemu obszarowi funkcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zwiększenia potencjału gospodarczego

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu:

  1. zostanie dokonana zmiana zagospodarowania parku miejskiego  oraz adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne, poprzez:
  1. opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  2. przeprowadzenie rewitalizacji parku miejskiego wraz z utworzeniem ścieżek zdrowia z oświetleniem,
  3. przebudowę amfiteatru,
  4. wybudowanie widowni terenowej,
  5. remont posągu Trygława,
  6. budowę parkingu,
  7. zagospodarowanie tzw. Polany Malta,
  8. wybudowanie wieży widokowej,
  • 10 ha powierzchni zostanie poddanych rewitalizacji.

Wartość projektu: 5.221.980,00zł

Kwota dofinansowania: 3.916.485,00zł, w tym ze środków EFRR: 3.394.287,00zł oraz Budżetu Państwa: 522.198,00zł

Wkład własny Gminy Wolin: 1.305.495,00zł

Udostępnij:

whatsapp