Usuwanie azbestu w Gminie Wolin

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2024 r. na dofinansowanie zadań na usunięcie azbestu dla gospodarstw rolnych w Gminie Wolin.

Burmistrz Gminy Wolin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych gminie Wolin.

Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A 1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej), którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A 1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kwota dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych (tj. koszt zbierania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest).  

Złożenie wniosku będzie odbywało się poprzez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ul. Zamkowej 23, bądź przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin), lub też elektronicznie na adres ePUAP Urzędu Miejskiego: g6b8y70mpj.

Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo – stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez WFOŚiGW w Szczecinie dotacji i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Termin składania kompletnych wniosków upływa 12 lipca 2024 roku.

1. Aktualny stan gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na terenie gminy Wolin.

Na terenie gminy Wolin występują wyroby zawierające azbest głównie w postaci pokryć dachowych, rzadziej elewacyjnych. Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Występują głównie płyty faliste.

2.  Gmina Wolin posiada uchwalony  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu gminy Wolin”.

UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r.  w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska   dla Gminy Wolin na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016” i  „Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą  w Nowogardzie na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 -2018” oraz przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010-2032”.

3. Informacja o ilości i stanie wyrobów azbestowych.

Dane dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Wolin pochodzą ze zgłoszeń właścicieli i zarządców nieruchomości oraz z ogólnego przeglądu (inwentaryzacji) lokalizacji i ilości wyrobów na obiektach. Na tej podstawie oszacowano przybliżoną ilość wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy.

Burmistrz Wolina prowadzi inwentaryzację wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie gminy Wolin, która dotyczy posesji, których przede wszystkim właścicielami są osoby fizyczne.  Inwentaryzacja taka jest prowadzona w systemie informatycznym w Krajowej Bazie Azbestowej dostępnej pod adresem:  www.bazaazbestowa.gov.pl

4. Harmonogram realizacji programu.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zostać  zakończony do 2032 roku.  Ze względu na możliwość spiętrzenia prac utylizacyjnych powyższych odpadów w gminnym programie usuwania wyrobów azbestowych  podzielono ten okres na trzy podokresy:

 • okres I: lata 2010 – 2015  –  usunięcie 20% odpadów azbestu.
 • okres II: lata 2016 – 2024  – usunięcie 40% odpadów azbestu.
 • okres III: lata 2025 – 2032 –  usunięcie 40% odpadów azbestu.

5.  Realizacja programu :

Od roku 2011 Gmina Wolin systematycznie, co roku, stara się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie,  na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób mieszkańcy mają możliwość usunięcia powyższych wyrobów bezproblemowo i bezpiecznie.

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wynosiła 100% do roku 2020 kosztów kwalifikowanych, w roku 2020 wysokość dotacji może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie finansowe będzie się odbywało między Gminą,  firmą wybraną  do wykonania przedmiotowej usługi oraz wnioskodawcą (właścicielem nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest).

W ramach pozyskanych środków finansowych  usunięto już w gminie Wolin :

 • w roku  2011 – 63,05Mg (tony) wyrobów azbestowych,  z terenu 22 nieruchomości, na kwotę brutto 47 665,79 zł (finansowanie w całości z dotacji  WFOŚiGW w Szczecinie).
 • w roku  2012 – 73,289Mg (tony)  wyrobów  azbestowych,  z  terenu  21  nieruchomościna kwotę brutto 39 316,51 zł (finansowanie w całości z dotacji  WFOŚiGW w Szczecinie).
 • w roku 2013 – 92,524Mg (tony)  wyrobów  azbestowych,  z  terenu  38 nieruchomości, na  kwotę brutto 50 315,13 zł (finansowanie w całości z dotacji  WFOŚiGW w Szczecinie).
 • w roku 2014 – 75,357Mg (tony)  wyrobów  azbestowych,  z  terenu  33 nieruchomościna  kwotę brutto 50 599,32 zł (finansowanie w całości z dotacji  WFOŚiGW w Szczecinie).
 • w roku 2015 82,83Mg (tony) wyrobów  azbestowych,  z  terenu  21 nieruchomości, za  kwotę brutto 39 055,70 zł (finansowanie w całości z dotacji  WFOŚiGW w Szczecinie).
 • w roku 2016 – 79,53Mg (tony) wyrobów  azbestowych,  z  terenu  24 nieruchomości, za  kwotę brutto 31 719,54 zł (finansowanie w całości z dotacji  WFOŚiGW w Szczecinie).
 • w roku 2017 – 91,61Mg (tony) wyrobów  azbestowych,  z  terenu  24 nieruchomości, za  kwotę brutto 40 820,30 zł (finansowanie w całości z dotacji  WFOŚiGW w Szczecinie).
 • w roku 2018 – WFOŚiGW w Szczecinie nie ogłosił naboru wniosków i nie realizowano zadań w tym zakresie.
 • w roku 2019 – 58,24Mg (tony) wyrobów  azbestowych,  z  terenu  35 nieruchomości, za  kwotę brutto 44 901,00 zł (finansowanie w wysokości 30 622,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie, pozostałe środki z budżetu gminy).
 • w roku 2020 roku- 27,63 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 18 nieruchomości za kwotę brutto 18 169,00 zł,  z czego  11 077,50 zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie.
 • w 2021 roku – 22,92 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 12 nieruchomości za kwotę brutto 16 119,00 zł,  z czego 8 981,70 zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie. 
 • w 2022 roku –  31,14 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 17 nieruchomości za kwotę brutto 27 348,41 zł,  z czego 10407,74 zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie. 

Realizacja powyższego programu przebiega systematycznie i działania corocznie rozpoczynają się od ogłoszenia  naboru wniosków, poprzez sporządzenie dokumentacji o udzielenie datacji, zawarcie umowy z WFOŚiGW, wybór wykonawcy oraz nadzór nad realizacją zawartej umowy, kończąc się na rozliczeniu dotacji. Zadaniami w powyższym zakresie w Urzędzie Miejskim w Wolinie zajmuje się Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest  dla gminy Wolin

Udostępnij:

whatsapp