Gminny program rewitalizacji

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, planistyczne lub techniczne. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, zaś działania dotyczące pozostałych wymienionych powyżej sfer mają charakter uzupełniający.

Proces rewitalizacji jest prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w nim udział interesariusze, którymi mogą być podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy. W trakcie trwania procesu przeprowadza się konsultacje społeczne, zostaje również powołany Komitet Rewitalizacji, który stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji.

Mapy załączniki

Udostępnij:

whatsapp