POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Źródło: https://wws.wzp.pl/pomorze-zachodnie-wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne

Gmina Wolin realizuje projekt grantowy

pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19

Beneficjentem Projektu/Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach Projektu prowadzone przez Gminę Wolin szkoły podstawowe, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie realizują dla ponad 300 uczniów, następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

  1. Zajęcia  logopedyczne
  2. Porady i konsultacje
  3. Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne
  4. Zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia
  7. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Numer umowy o powierzenie grantu: WWS/29/2022
Termin realizacji: od dnia 02.11.2021 r. do dnia 31.08.2022 r.
Wartość przyznanego grantu: 76 410,60 zł, w tym:

ze środków UE: 64 345,36 zł;

ze środków budżetu państwa: 12 065,24 zł.
Wartość wkładu własnego Gminy Wolin: 4 447,18 zł.

Udostępnij:

whatsapp