Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 dni temu
Gmina Wolin

Budowa potencjał firm z Polski Zachodniej na potrzeby łańcucha dostaw offshore na Bałtyku będzie tematem konferencji organizowanej w Gryficach 05.12.2022

Konferencja rozpoczyna się o g. 11 w siedzibie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach przy ul. Piłsudskiego.

Celem spotkania jest nawiązanie relacji pomiędzy firmami, szkołami a izbami gospodarczymi związanymi z branżą offshore. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje tel. 601167083.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Budowa potencjał firm z Polski Zachodniej na potrzeby łańcucha dostaw offshore na Bałtyku będzie tematem konferencji organizowanej w Gryficach 05.12.2022  

Konferencja rozpoczyna się o g. 11 w siedzibie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach przy ul. Piłsudskiego. 

Celem spotkania jest nawiązanie relacji pomiędzy firmami, szkołami a izbami gospodarczymi związanymi z branżą offshore. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje tel. 601167083.
6 dni temu
Gmina Wolin

Zachęcamy do składania wniosków na zakup węgla w preferencyjnej cenie.

👉 Uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego Mieszkańcy Gminy Wolin mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w preferencyjnej cennej 2000,00 zł brutto za tonę. To efekt przystąpienia i wdrażania przez naszą Gminę rozwiązań przyjętych w Ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

👉 Wypełniony wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Wolinie w dni robocze od godz. 7:30 do 15:30 lub wysłać na adres ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

👉 Zakup węgla w preferencyjnej cenie przysługuje m.in. gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy. Konieczne jest też zamieszkiwanie w gospodarstwie domowym, dla którego ma być kupiony opał. Warto pamiętać, że w tym roku po niższej cenie będzie można nabyć 1,5 tony węgla i tyle samo od 1.01.2023 r.

👉 Wniosek można też przesłać za pomocą platformy ePUAP.
Adres ePUAP Urzędu Miejskiego
/g6b8y70mpj/SkrytkaESP

👉 Szczegółowe informacje są udzielane w Biurze Obsługi Interesanta lub pod nr tel. 512 186 878, 512 339 035.

‼️ Wiadomości o dokładnym terminie i miejscu zakupu węgla w preferencyjnej cenie zostaną przekazane wnioskodawcom, po rozpatrzeniu ich wniosku, telefonicznie lub mailowo ‼️

Wniosek pobierzesz tu:
gminawolin.pl/wniosek-o-preferencyjny-zakup-wegla-w-cenie-2000-zlotych-brutto-za-tone/
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zachęcamy do składania wniosków na zakup węgla w preferencyjnej cenie.

👉 Uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego Mieszkańcy Gminy Wolin mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w preferencyjnej cennej 2000,00 zł brutto za tonę. To efekt przystąpienia i wdrażania przez naszą Gminę rozwiązań przyjętych w Ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

👉 Wypełniony wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Wolinie w dni robocze od godz. 7:30 do 15:30 lub wysłać na adres ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. 

👉 Zakup węgla w preferencyjnej cenie przysługuje m.in. gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy. Konieczne jest też zamieszkiwanie w gospodarstwie domowym, dla którego ma być kupiony opał. Warto pamiętać, że w tym roku po niższej cenie będzie można nabyć 1,5 tony węgla i tyle samo od 1.01.2023 r.

👉 Wniosek można też przesłać za pomocą platformy ePUAP.
Adres ePUAP Urzędu Miejskiego
/g6b8y70mpj/SkrytkaESP

👉 Szczegółowe informacje są udzielane w Biurze Obsługi Interesanta lub pod nr tel. 512 186 878, 512 339 035.

‼️ Wiadomości o dokładnym terminie i miejscu zakupu węgla w preferencyjnej cenie zostaną przekazane wnioskodawcom, po rozpatrzeniu ich wniosku, telefonicznie lub mailowo ‼️

Wniosek pobierzesz tu: 
https://gminawolin.pl/wniosek-o-preferencyjny-zakup-wegla-w-cenie-2000-zlotych-brutto-za-tone/
2 tygodni temu
Gmina Wolin

WAŻNE!!!

Burmistrz Wolina przypomina, że w dniu 30 listopada 2022r. upływa termin składania wniosków przez osoby fizyczne o wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła może złożyć zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 lub art. 26 ust. 1a ustawy:7)

☐ podmiot udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

☐ jednostka organizacyjna pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)

☐ noclegownia albo ogrzewalnia, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

☐ jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.)

☐ podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

☐ podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)

☐ podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.)

☐ kościoł lub innym związek wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435, z późn. zm.)

☐ podmiot prowadzący działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

☐ podmiot prowadzący działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)

☐ ochotnicza straż pożarna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490, z późn. zm.)

☐ placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

☐ rodzinny dom pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy

☐ centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.)

☐ klub integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

☐ warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy

☐ organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) albo podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy

☐ spółdzielnia socjalna w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085, z późn. zm.)

☐ wspólnota mieszkaniowa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), uprawniona lub zobowiązana do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, wytwarzającą ciepło na potrzeby podmiotów,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.)8)

☐ spółdzielnia mieszkaniowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208, z późn. zm.), uprawniona lub zobowiązana do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, wytwarzającą ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków8)

☐ podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, wytwarzającym ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków8)

8. Dodatek dotyczy wyłącznie ciepła zapewnianego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe i lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach.

Wyżej wymienione wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Wolinie przy ulicy Zamkowej 23 pok. nr 12. Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 115, tel. 512 189 890.
... Zobacz więcejZobacz mniej

3 tygodni temu
Gmina Wolin

... Zobacz więcejZobacz mniej

3 tygodni temu
Gmina Wolin

Serdecznie zachęcamy do udziału w jutrzejszych, gminnych uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Dla zainteresowanych osób zapewniamy bezpłatny dojazd na dwóch liniach. Odjazd z przystanków autobusowych.

Linia nr 1
Sierosław godz.9:50
Chynowo godz. 10:00
Kołczewo godz.10:10
Unin godz.10:25
Dargobądz godz.10:40

Linia nr 2
Troszyn godz. 10:00 PKP
Wiekowo godz.10:15
Koniewo godz.10:30

Powrót ok. godz. 15:00.
... Zobacz więcejZobacz mniej

4 tygodni temu
Gmina Wolin

Gmina Wolin informuje, że zrealizowała prace w ramach zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2022 roku” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecini.

w
... Zobacz więcejZobacz mniej

Gmina Wolin informuje, że zrealizowała prace w ramach zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2022 roku” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecini. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Jakość powietrza