Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Projekt grantowy – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19”

Cel projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wartość projektu: 579.400,00 zł

Dofinansowanie: 579.400,00 zł

Realizacja projektu: 10 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

GRANTY PPGR – WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW

W związku z prowadzoną weryfikacją  oświadczeń złożonych w ramach prowadzonego w dn. od 11-22 października br. naboru wniosków do projektu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, oraz nałożonymi na Gminę obowiązkami przez instytucję zarządzającą w/w projektem, Gmina Wolin wzywa wszystkich wnioskodawców do:

 1. Udokumentowania pokrewieństwa/statusu prawnego pomiędzy uczniem, którego dotyczy złożone oświadczenie, a wskazanym krewnym w linii prostej (tj. rodzicami, dziadkami, pradziadkami/opiekunem prawnym),  który niegdyś pracował w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

2. Sposób udokumentowania: odpisy aktów stanu cywilnego (dopuszcza się kserokopie), postanowienia sądu opiekuńczego, akt notarialny. Udokumentowania zamieszkiwania krewnego w linii prostej (tj. rodziców, dziadków, pradziadkami/opiekunem prawnym),  który niegdyś pracował w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Sposób udokumentowania: zaświadczenie z ewidencji ludności, kserokopia starego dowodu osobistego z potwierdzeniem miejsca zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w  miejscowości lub gminie objętej PPGR, w okresie świadczenia pracy
w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Ponadto Gmina Wolin wzywa tych wnioskodawców, którzy nie przedłożyli wraz z oświadczeniami dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnych w linii prostej w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, o ich uzupełnienie.

W szczególności celom poświadczenia zatrudnienia służyć mogą takie dokumenty jak:  umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie, kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej, kserokopia dowodu osobistego, dyplomy uznania.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Wolin wobec tych osób wystąpiła również o weryfikację do Archiwum Państwowego. Jednakże istnieje możliwość, że nie wszystkie akta osobowe zostały tam zdeponowane.

Nie udokumentowanie spełnienia warunków ubiegania się o wsparcie w ramach Projektu, skutkować będzie odrzuceniem złożonych wniosków.

W/w dokumenty wraz z pismem przewodnim (wzór w załączeniu) należy uzupełnić do dn. 06.12.br., przedkładając je w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wolinie, pok. Nr 12.

Osoba do kontaktu: Ilona Szkudlarek, tel. 512186941, Mariusz Wiatrak 530101756.

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym     w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny
  w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Wolin na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Sprzęt komputerowy zakupiony zostanie przez Gminę Wolin w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice/opiekunowie prawni dzieci lub pełnoletni uczniowie szkół średnich z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni).

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wolinie
w terminie od 11 października 2021 r. do 22 października 2021 r.

Dodatkowo wnioski o udział  w projekcie przyjmuje również:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie.

Kontakt w sprawie projektu: Ilona Szkudlarek, tel. 512186941, Mariusz Wiatrak 530101756

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
 3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Załączniki:

Udostępnij:

whatsapp