DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Nazwa zadania: Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne

Całkowita wartość zadania: 3.463.912,32zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 346.391,23zł

Opis zadania: Główny celem zadania jest włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych poprzez przywrócenie rewitalizowanemu obszarowi funkcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zwiększenia potencjału realizowanych działań edukacyjnych i wychowawczych.

W wyniku realizacji projektu zostały zrealizowane trzy główne zadania inwestycyjne:

1) przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:

– prace rozbiórkowe w budynku,

– prace budowlane z zakresu instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji elektrycznych,

– roboty ogólnobudowlane w zakresie przebudowy istniejącego budynku i rozbudowy o nową część budynku,

– zagospodarowanie terenu wokół przedszkola uwzględniające prace instalacyjne, ogólnobudowlane m.in. wykonanie parkingu (w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz ogrodzenie.

2) wyposażenie przebudowanego i rozbudowanego obiektu przedszkola, w tym:

– dostawy środków trwałych obejmujące wyposażenie budynku przebudowanego i rozbudowanego przedszkola.

3) wyposażenie placu wokół przedszkola, w tym:

dostawy środków trwałych obejmujące ruchome wyposażenie placu wokół przedszkola, małą architekturę tj. piaskownice, boisko, plac edukacyjny (w tym kącik ekologiczny), góra wspinaczkowa, kosz, most z tunelem.

Udostępnij:

whatsapp