Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Nazwa zadania: Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz
z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne

Całkowita wartość zadania: 5.221.980,00zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 522.198,00zł

Opis zadania: Główny celem zadania Włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych poprzez przywrócenie rewitalizowanemu obszarowi funkcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zwiększenia potencjału gospodarczego.

W wyniku realizacji projektu zostanie dokonana zmiana zagospodarowania parku miejskiego  oraz adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne, poprzez:

1)            opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2)            przeprowadzenie rewitalizacji parku miejskiego wraz z utworzeniem ścieżek zdrowia z oświetleniem,

3)            przebudowę amfiteatru,

4)            wybudowanie widowni terenowej,

5)            remont posągu Trygława,

6)            budowę parkingu,

7)            zagospodarowanie tzw. Polany Malta,

8)            wybudowanie wieży widokowej.

Udostępnij:

whatsapp