Gmina Wolin ogłosiła nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, objętego Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza-Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.14 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Burmistrz Wolina zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:

 • (Działanie 2.14)

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie na wymianę pieców lub kotłów węglowych opartych
o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wysokość jednorazowego wsparcia jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500,00zł i ma formę refundacji poniesionych kosztów.

 • (Działanie 2.15)

Zaineresowani mogą ubiegać się o wsparcie na:

– częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian w  tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł (refundacja).

–  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachu i podłogi, w tym również dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł (refundacja).

Zakres termomodernizacji określi audyt energetyczny.

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, od 8 lipca 2020r. do 31.03.2022r., lub do wyczerpania środków.

Warunkiem otrzymania grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:
  • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
  • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
  • ogrzewanie elektryczne,
  • – ogrzewanie olejowe,
  • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
 • Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
 • Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 • Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie gminy Wolin.
 • Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolinie:

 • Ilona Szkudlarek – UM w Wolinie, pokój nr 103 tel.512 186 941,
 • Patrycja Frankowska – UM w Wolinie, pokój nr 103 tel. 512 348 862.

Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

Działanie 2.14. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin”

Działania 2.15. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin”

 1. Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dn. 30.06.2020r.
 2. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem
  z projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
 3. Zgłoszenie o przyznanie grantu

Dokumenty do pobrania

Udostępnij:

whatsapp