Gmina Wolin ogłasza nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, objętego Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza-Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.14 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Burmistrz Wolina zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:

 • (Działanie 2.14)

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie na wymianę pieców lub kotłów węglowych opartych
o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wysokość jednorazowego wsparcia jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500,00zł i ma formę refundacji poniesionych kosztów.

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, 13.09.2022r. do 30.09.2022r., lub do wyczerpania środków.

 • (Działanie 2.15)

Zaineresowani mogą ubiegać się o wsparcie na:

– częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian w  tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł (refundacja).

–  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachu i podłogi, w tym również dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł (refundacja).

Zakres termomodernizacji określi audyt energetyczny.

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, 12.09.2022r. do 30.09.2022r., lub do wyczerpania środków.

Warunkiem otrzymania grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:
  • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
  • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
  • ogrzewanie elektryczne,
  • – ogrzewanie olejowe,
  • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
 • Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
 • Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 • Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie gminy Wolin.
 • Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolinie:

 • Patrycja Frankowska – UM w Wolinie, pokój nr 115 tel. 512 348 862.
 • Ilona Szkudlarek – UM w Wolinie, pokój nr 202 tel.512 186 941,

Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

Dokumenty do pobrania

Gmina Wolin ogłasza nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, objętego Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza-Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.14 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Burmistrz Wolina zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:

 • (Działanie 2.14)

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie na wymianę pieców lub kotłów węglowych opartych
o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wysokość jednorazowego wsparcia jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500,00zł i ma formę refundacji poniesionych kosztów.

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, od  l4 kwietnia 2022r. do 31.07.2022r., lub do wyczerpania środków.

 • (Działanie 2.15)

Zaineresowani mogą ubiegać się o wsparcie na:

– częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian w  tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł (refundacja).

–  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachu i podłogi, w tym również dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł (refundacja).

Zakres termomodernizacji określi audyt energetyczny.

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, od  l4 kwietnia 2022r  do 31.08.2022r., lub do wyczerpania środków.

Warunkiem otrzymania grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:
  • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
  • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
  • ogrzewanie elektryczne,
  • – ogrzewanie olejowe,
  • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
 • Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
 • Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 • Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie gminy Wolin.
 • Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolinie:

 • Patrycja Frankowska – UM w Wolinie, pokój nr 115 tel. 512 348 862.
 • Ilona Szkudlarek – UM w Wolinie, pokój nr 202 tel.512 186 941,

Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy – zawieszenie naboru zgłoszeń na wymianę pieców

Informujemy, że z dniem 27 lipca 2021r. Gmina Wolin zawiesza przyjmowanie zgłoszeń w zakresie projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (umowa nr RPZP.02.14.00-32-A021/19 z dn. 11.03.2020r.).
Liczba złożonych dotychczas zgłoszeń w ramach w/w projektu, wyczerpuje limit środków finansowych pozostających w dyspozycji Gminy Wolin.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z innych programów wspierających przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła ciepła na niskoemisyjne.
Gmina Wolin w sposób ciągły prowadzi nabór wniosków w zakresie projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (RPZP.02.15.00-32-A017/19-00 z dn. 11.03.2020r.).
Więcej informacji na temat tego projektu znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Wolin: https://gminawolin.pl/program-antysmogowy/ .
W Urzędzie Miejskim Wolinie, w uruchomionym we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, punkcie konsultacyjno-informacyjnym uzyskają Państwo informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Informacje i porady udzielane są drogą telefoniczną pod nr tel.: 512 348 862, mailowo: bio@gminawolin.pl oraz osobiście, w godzinach pracy Urzędu.

Gmina Wolin ogłosiła nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, objętego Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza-Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.14 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Burmistrz Wolina zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:
„Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin” (Działanie 2.14)
Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie na wymianę pieców lub kotłów węglowych opartych
o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.
Wysokość jednorazowego wsparcia jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500,00zł i ma formę refundacji poniesionych kosztów.

• „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin” (Działanie 2.15)
Zaineresowani mogą ubiegać się o wsparcie na:

 • częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
  Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł (refundacja).
 • pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachu i podłogi, w tym również dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
  Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł (refundacja).
  Zakres termomodernizacji określi audyt energetyczny.

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, od 8 lipca 2020r. do 31.03.2022r., lub do wyczerpania środków.
Warunkiem otrzymania grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.
Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:
 • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
 • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

• Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
• Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
• Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
• Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie gminy Wolin.
• Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolinie:
• Ilona Szkudlarek – UM w Wolinie, pokój nr 103 tel.512 186 941,
• Patrycja Frankowska – UM w Wolinie, pokój nr 103 tel. 512 348 862.

Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

Działanie 2.14. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin”

 1. Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dn. 30.06.2020r.
 2. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem
  z projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin”
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
 3. Zgłoszenie o przyznanie grantu

Działania 2.15. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin”

 1. Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dn. 30.06.2020r.
 2. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem
  z projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
 3. Zgłoszenie o przyznanie grantu

Udostępnij:

whatsapp